Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

Poznaj nas bliżej!

Jesteśmy nowo powstałym kołem pszczelarskim działającym na terenie Bochni i okolic. To co nas łączy to wspólna troska o losy przyrody w świecie, w którym niebawem może zabraknąć pszczół.

Koło powstało z potrzeby pomocy początkującym pszczelarzom w zrozumieniu i poznaniu złożoności biologii rodziny pszczelej, a doświadczonym kolegom w usystematyzowaniu już posiadanej wiedzy.

Poznaj!

Zobacz nasze pasieki!

Naszym celem jest szkolenie i wychowanie nowego pokolenia pszczelarzy, łamiąc tym samym stereotyp starszego pana w kapeluszu pszczelarskim.

Zapraszamy do poznania członków naszego koła oraz ich pasiek. Zdjęcia zostaną zamieszczone wiosną 2015r.

Zobacz!

Aktualności

Zakup ciasta

2020-10-15 19:25:37

30 marca 2020 roku Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie projekt realizacji zadania pn. „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich”, którego celem był zakup ciasta do podkarmiania pszczół w okresach bezpożytkowych. Podpisanie umowy na realizację powyższego zadania miało miejsce dopiero 14 września 2020 r. W wyniku podpisanej umowy PgZP może dokonać zakupu 52 000 kg ciasta do podkarmiania pszczół,co odpowiada około 2 kilogramom ciasta na rodzinę pszczelą będąca w posiadaniu przezczłonka PgZP. Planowana refundacja kosztów zakupu ciasta ma wynieść 60% wartości, co za tym idzie udział własny pszczelarzy wynosi 40%.Możliwość skorzystania z projektu ograniczona jest do pszczelarzy będących mieszkańcami Województwa Małopolskiego, mieszkańcy innych województw nie mogą brać udziałuw zakupie ciasta. Odbiorcami pomocy mogą być nowi członkowie kół, nie jest wymagane członkostwo na dzień 30. 09. 2019 r.Wartość projektu powoduje konieczność przeprowadzenia przetargu, w którego efekcie wyłoniony zostanie dostawca pokarmu. W drodze przetargu zostanie również określona ostateczna cena pokarmu.Zgodnie z uchwałą Zarządu PgZP poszczególne koła otrzymają nieprzekraczalny przydział ciasta do wykorzystania wewnątrz koła, proporcjonalny do ilości rodzin pszczelich w kole na dzień 30. 09. 2019 r. Podział ten zamieszczony jest poniżej:Koło Ilośćpni*Ilość kilogramów ciasta do wykorzystania w kole Bochnia 2572/ 5053kg Bochnia "Barć" 576/ 1132kg Borzęcin 445/ 874kg Brzesko 2801/ 5503kg Ciężkowice 1062/ 2086kg Dąbrowa Tarnowska 410 /805kgDębno 583 /1145kg Iwkowa 285/ 560kg Lipnica Murowana 663/ 1303kg Lisia Góra 345/ 678kg Nowy Wiśnicz 225/ 442kg Pleśna 611/ 1200kg Ryglice 452/ 888kg Skrzyszów 604/ 1187kg Szczucin 1155 /2270kg Szczurowa 539/ 1060kg Szynwałd 637 /1251kg Tarnów "Bartnik" 705/ 1385kg Tarnów Śródmieście 2078/ 4082kg Tuchów 3745 /7357kg Wierzchosławice 637/ 1251kg Wojnicz 1522 /2990kg Wola Rzędzińska 1462 /2872kg Zalasowa 288/566kg Żabno 637/ 1251kg Żegocina 1430 /2809kg RAZEM 52000 Pszczelarze zainteresowani zakupem dokonują w kołach zapisów i wpłat na zamówione ciasto w kwocie 3,00 zł za kilogram. W załączeniu przesyłam druk na którym proszę umieszczać zamówienia na ciasto. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zamówień oraz wpłat mija 20 października 2020 r. Wpłaty po tym terminie nie będą przyjmowane.Po zakończeniu projektu i wypłacie refundacji przez WFOŚ, Pogórski Związek Pszczelarzyw Tarnowie wypłaci odbiorcom ciasta refundację odpowiadającą założeniom projektu.Ciasto będzie dostarczone w 7 punktów na terenie działania PgZP, skąd poszczególne koła będą je odbierać. O terminie i dokładnym miejscu dostawy biuro PgZP poinformuje w terminie późniejszym. Każdy z odbiorców pokarmu w chwili odbioru potwierdzi odbiór ciasta własnoręcznym podpisem na odpowiednim protokole.

Z poważaniemPaweł Jawor

Komentarze (0)

Ubezpieczenie OC

2020-02-11 09:33:34

Tarnów, dnia 3 lutego 2020 roku


    Informuję, że do biura Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wpłynęła ofertaubezpieczenia OC od użądleń w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. WARTA.
W 2020 roku składka od jednej pasieki wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych). Przez jednąpasiekę rozumieć należy pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich w jednej lokalizacji.
Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż 50 rodzin w jednej lokalizacji to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktować należy jako kolejną pasiekę. Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wokresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza).
Wpłaty wraz z wypełnionymi listami pszczelarzy objętych ubezpieczeniem należy dokonywać w biurze Związku w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. 

Z poważaniem
Paweł Jawor

Komentarze (1)

Zwrot kosztów - refundacja

2020-01-22 18:14:20

Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości sms na numer telefonu 602 603 559 z numerem konta bankowego w celu zwrotu pieniędzy w ramach refundacji za leki do zwalczania warrozy w 2019 roku. 

Komentarze (2)

Zaproszenie na Konferencję

2020-01-22 16:39:31

Koło Pszczelarzy w Szynwałdzie wspólnie z Pogórskim Związkiem Pszczelarzy w Tarnowie ma zaszczyt zaprosić Pana Prezesa oraz Członków Koła w Bochni na VI Konferencję Pszczelarską, która odbędzie się dnia 01.02.2020 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie.

Rozpoczęcie konferencji o 9:00.
Image title

Komentarze (1)

Potwierdzenia wydania pszczelarzom matek oraz odkładów pszczelich

2019-08-19 14:05:05

Image title


Komentarze (13)

Ubezpieczenie OC

2019-01-11 15:23:31

Informuję, że do biura Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wpłynęła oferta

ubezpieczenia OC od użądleń w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. WARTA.

W 2019 roku składka od jednej pasieki wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych). Przez jedną

pasiekę rozumieć należy pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich w jednej lokalizacji. Jeżeli

pszczelarz posiada więcej niż 50 rodzin w jednej lokalizacji to każde kolejne rozpoczęte 50

rodzin traktować należy jako kolejną pasiekę. Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN na

jeden wypadek ubezpieczeniowy i 30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w

okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza). Wpłaty wraz z wypełnionymi listami

pszczelarzy objętych ubezpieczeniem (druk w załączeniu) należy dokonywać w biurze

Związku w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. W załączeniu przesyłam również

klauzulę informacyjną przygotowaną przez ubezpieczyciela – Towarzystwo Ubezpieczeń i

Reasekuracji S. A. WARTA, dotyczącą przetwarzania danych osobowych pszczelarzy, którzy

skorzystają z ubezpieczenia OC. Proszę o udostępnienie wyżej wymienionych klauzul

pszczelarzom przystępującym do ubezpieczenia.

Jednocześnie informuję, że składki członkowskie na 2019 rok pozostają bez zmian, tj.

wynoszą odpowiednio:

składka członkowska – 35,00 zł od osoby

składka ulowa – 2,00 zł od rodziny pszczelej.

W załączeniu przesyłam wstępnie wypełnione listy członków kół z danymi pszczelarzy, którzy

wyrazili zgodę na przetwarzanie przez PgZP danych osobowych dla celów administracji

stanem członków. Pszczelarze, którzy takiej zgody nie wyrazili nie zostali uwzględnieni na

liście członków. Do listy można dopisać nowych członków, bądź też w razie potrzeby

wykreślić osobę, która z członkostwa w PgZP rezygnuje. Wpłaty składek członkowskich

proszę dokonywać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Komentarze (1)

Życzenia

2018-12-21 14:37:06

Zarząd Koła Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"  życzy wszystkich pszczelarzom

zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym Roku 2019 spokojnej i owocnej pracy w pasiekach!


Komentarze (12)

Odbiór leków

2018-07-27 15:16:56

Przypominamy, iż można odbierać leki przeciwko warrozie w Przychodni Weterynaryjnej IZAVET.

Komentarze (3)

Wyjazd na Dni Otwarte w firmie Łysoń

2018-07-27 12:59:20

Informuję, że Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje wyjazd na Dni Otwarte "Po Śląsku, które odbędą się w Kleczy Dolnej k/Wadowic  w firmie Łysoń.
Wyjazd odbędzie się w niedzielę, 26 sierpnia. Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł od osoby. Wyjazd nastąpi spod Domu Pszczelarza w Tarnowie o godzinie 6:30.

Zgłoszenia należy kierować do biura PgZP do dnia 15 sierpnia 2018 r.
Sylwia Gibas tel. 666341866
Katarzyna Kudzia tel. 666341053

Poniżej ulotka dotycząca Dni otwartych.


Image title


Komentarze (2)

Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie

2018-07-27 12:46:09

Informuję, że w 2018 roku Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie kontynuował będzie „Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można do 20 sierpnia 2018 roku. Poniżej druk zgłoszenia oraz regulamin. Dla właścicieli trzech najwyżej ocenionych pasiek przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce – około 500 zł, II miejsce – około 300 zł, III miejsce – około 200 zł. Zgłoszenia proszę kierować do biura PgZP.


Załącznik nr 1 do regulaminu „Konkursu na najlepiej prowadzoną
pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”
ZGŁOSZENIE
do udziału w
„Konkursie na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”
Ja niżej podpisany zgłaszam moją pasiekę liczącą aktualnie ................. rodzin pszczelich do udziału w „Konkursie na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”
Jednocześnie oświadczam, że znane są mi zasady Regulaminu Konkursu i sposób oceny – punktacji konkursowej przez Komisję Konkursową.
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu)
Kontakt telefoniczny ......................................
Lokalizacja pasieki: ........................................................................................................
Ewidencyjny numer weterynaryjny pasieki lub pozycja w rejestrze właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii ................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji przez Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 23 – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 ze zmianami) w celu i dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tego konkursu oraz publikowanie zdjęć z elementami mojej pasieki w środkach masowego przekazu, a także na stronie internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.
.......................................................
Czytelny podpis zgłaszającego
Miejscowość: ......................................., data.............2018 r.
Zarząd Koła Pszczelarzy w ................................. potwierdza, że w/w jest członkiem tutejszego koła i jego pasieka aktualnie liczy ............ rodzin pszczelich.
Pasieka zlokalizowana jest w ....................................................................................................
Jednocześnie informuję, że w/w otrzymał Regulamin Konkursu oraz zasady oceny – punktacji konkursowej.
........................................, dnia .................2018 r. ......................................................
/podpis i pieczęć Prezesa Koła/Regulamin „Konkursu na najlepiej prowadzoną pasiekę
w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”

I. Celem konkursu jest:
1. podnoszenie poziomu pasiek,
2. unowocześnianie gospodarki pasiecznej,
3. wspieranie prawidłowego urządzania pracowni,
4. poprawa stanu zdrowotności i higieny oraz estetyki istniejących pasiek,
5. zwiększenie dbałości o jakość pozyskiwanych produktów pszczelich.
II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie.
Szczegółowych informacji na temat konkursu oraz jego przebiegu udziela biuro
Związku oraz dostępne są na stronie internetowej www.pgzptarnow.pl
III. Udział w konkursie
W konkursie może wziąć udział pszczelarz należący do jednego z kół zrzeszonych
w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada ewidencyjny numer weterynaryjny lub zgłosił swoją pasiekę
u właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
b) zgłosi swoją pasiekę do konkursu na druku stanowiącym załącznik nr 1 do
regulaminu w terminie do 20 sierpnia 2018 r.,
c) legitymuje się wiedzą i doświadczeniem pszczelarskim ocenianym w trakcie
konkursu przez Komisję Konkursową.
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy składać w biurze Pogórskiego Związku
Pszczelarzy w Tarnowie.
IV. Kryteria oceny
1. Stan pasieki i urządzenia niezbędne do gospodarki pasiecznej
a) Pasieczysko – stan ogólny: wygląd całości i utrzymanie. 0 - 5 pkt
b) Stan oraz wygląd estetyczny uli. 0 - 5 pkt
c) Wyposażenie pasieczyska: poidło pasieczne, topiarka do wosku, inne
urządzenia. 0 - 5 pkt
d) Stan i wyposażenie pracowni. 0 - 5 pkt
e) Ogródek pszczelarski, innowacje własnego pomysłu. 0 - 5 pkt
f) Zabytkowe lub ozdobne ule i sprzęt pasieczny. 0 - 5 pkt
2. Stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej
a) Rodzaj prowadzonej gospodarki (stacjonarna, wędrowna). 0 - 5 pkt
b) Wymiana matek i hodowla na własne potrzeby. 0 - 5 pkt
c) Stosowanie metod wiosennego przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich.
0 - 5 pkt

d) Metody tworzenia nowych rodzin. 0 - 5 pkt
e) Wykorzystanie możliwości pozyskiwania produktów pszczelich.
0 - 5 pkt

3. Zwalczanie chorób pszczół, profilaktyka i higiena w pasiece
a) Zwalczanie warrozy: stosowanie leków dopuszczonych do obrotu, inne
metody (w tym biologiczne i fizyczne). 0 - 5 pkt
b) Zapobieganie i zwalczanie chorób, dezynfekcja ramek, uli, sprzętu
pszczelarskiego, zachowanie higieny przy prowadzeniu pasieki
0 - 5 pkt
4. Kwalifikacje, posiadane zbiory biblioteczne i dokumentacja pasieczna
a) Pszczelarskie kwalifikacje zawodowe. 0 - 5 pkt
b) Posiadanie księgozbioru pszczelarskiego. 0 - 5 pkt
c) Prenumerata czasopism pszczelarskich. 0 - 5 pkt
d) Prowadzenie zeszytu pasiecznego, kroniki, strony internetowej pasieki.
0 - 5 pkt
e) Reklama własnych produktów pasiecznych. 0 - 5 pkt
f) Staż pracy w pszczelarstwie. 0 - 5 pkt
5. Aktywność i zaangażowanie pszczelarza
a) Udział pszczelarza w życiu związkowym. 0 - 5 pkt
b) Nasadzenia drzew i krzewów pyłko i nektarodajnych. 0 - 5 pkt
c) Ewentualne inne elementy nie wymienione powyżej. 0 - 5 pkt
Możliwa do uzyskania maksymalna ilość punktów: 110 x 3 = 330

V. Skład Komisji Konkursowej
W skład komisji konkursowej wchodzą: Henryk Smoleń, Andrzej Stańczyk,
Paweł Jawor.
VI. Przebieg konkursu

1. Oceny i wyboru najlepszej pasieki dokona Komisja Konkursowa powołana
przez Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wg kryteriów
oceny, na specjalnie przygotowanej karcie stanowiącej załącznik nr 2 do
regulaminu.
2. Każdy z członków komisji dokona oddzielnej oceny punktowej każdej pasieki
wg kryteriów oceny określonych w punkcie IV.
3. Na końcową ocenę każdej pasieki składać się będzie suma punktów przyznana
przez poszczególnych członków komisji.
4. Przegląd pasiek odbędzie się w terminie od 21 do 31 sierpnia 2018 r.
5. Konkurs zastanie odwołany w przypadku nie zgłoszenia się przynajmniej
trzech pasiek.
VII. Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrody i wyróżnienia w formie rzeczowej ufundowane przez Pogórski
Związek Pszczelarzy w Tarnowie, oraz ewentualnych sponsorów, zostaną

przyznane na wniosek Komisji Konkursowej właścicielom trzech najwyżej
ocenionych pasiek.
2. Komisja Konkursowa może wnioskować o przyznanie wyróżnień właścicielom
pasiek, które zajęły kolejne miejsca w konkursie.

VIII. Promocja konkursu i ogłoszenie wyników
Ogłoszenie o organizacji konkursu oraz wyniki będzie opublikowane na stronie
internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie www.pgzptarnow.pl.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbywać się będzie nie później
niż trzy miesiące od zakończenia roku kalendarzowego, w którym organizowany jest
konkurs. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i
prezentacji zdjęć wykonanych w czasie oceny pasiek.

Za Zarząd
Prezes
Pogórskiego Związku Pszczelarzy
w Tarnowie

Leszek BodziochKomentarze (54)

Odbiór leków do zwalczania warrozy

2018-07-13 16:32:07

Zapraszamy pszczelarzy do Przychodni Weterynaryjnej IZAVET w celu odebrania leków przeciwko warrozie.

Komentarze (0)

Ostatni dzień przyjmowania zamówień na leki

2018-05-30 12:12:37

Informujemy, iż dnia dziesiejszego tj. 30.05.2018 roku upływa termin składania zamówień na leki przeciwko warrozie.

Zamówień i wpłat można dokonać jeszcze dziś do godziny 20:00 w Przychodni Weterynaryjnej Izavet, ul. Brzeźnicka 11.

Komentarze (0)

Karty zapotrzebowania

2018-05-10 18:26:10

 W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r rozporządzenia Parlamentu Europejskiegi i Rady dotyczącego ochrony danych osobowych zmianie ulega procedura zamawiania pszczół oraz leków do zwalczania warrozy. Każdy z pszczelarzy zakupujących leki badź pszczoły wypełnia indywidualnie "Kartę zapotrzebowania". 

Kartę zaoptrzebowania otrzymacie Państwo na dzisiejszym spotkaniu koła lub będzie dostępna w Przychodni Weterynaryjnej "Izavet" ul. Brzeźnicka 11.

Komentarze (0)

zapisy na leki do zwalczania warrozy oraz matki pszczele.

2018-05-10 18:15:44

Zamówienia na leki oraz wpłaty będą przyjmowane do 30.05.2018 roku.  Zamówienia na matki pszczele, odkłady składamy do 14.05.2018 r W dniu dzisiejszym można tego dokonać na spotkaniu koła. W pozostałe dni zapraszamy do Przychodni Izavet ul. Brzeźnicka 11 w godzinach pracy. 

Komentarze (0)

ODWIEDZINY W PASIECE ANDRZEJA LIWOCHA

2018-05-01 15:39:20

W piątek 04.05.2018 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie i prezentacja pasieki prowadzonej przez Kolegę Andrzeja Liwocha.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze (41)

,,PSZCZOŁY NASZE WSPÓLNE DOBRO"

2017-03-18 12:43:31

Koło Pszczelarzy w Skrzyszowie organizuje  projekt ,,PSZCZOŁY NASZE WSPÓLNE DOBRO"w ramach ,którego przewidziane jest :

-7 warsztatów z zakresu prowadzenia pasieki

-1 spotkanie warsztatowe

-1 dwudniowy wyjazd studyjny

-dzień otwarty pszczelarstwa w Kole Pszczelarzy Skrzyszów

-akcja nasadzania drzewek miododajnych w Gminie Skrzyszów


Szczegóły naboru i karta zgłoszenia do pobrania na stronie KołaSkrzyszów

Komentarze (12)

ZAKUP PSZCZÓŁ 2017

2017-03-02 21:51:30

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego zebrania matki pszczele będziemy zamawiać w Pasiece Szeligów z Krakowa.

Koledzy,którzy chcą matki z innej pasieki proszeni są o podanie nazwy producenta na zebraniu w dniu 09.03.17

Ilość zakupionych przez pszczelarza matek nie może w sumie przekroczyć 50% posiadanej przez niego liczby rodzin według stanu na 30 września 2016 roku.

Refundacja za zakupione matki wynosić będzie nie więcej niż 70% wartości netto zakupionych pszczół.

Nieprzekraczalny termin wpłat i deklaracji zakupów -13.04.17 

Komentarze (61)

LEKI PRZECIWKO WARROZIE 2017

2017-03-02 21:36:32

Proszę o wpłatę i deklaracje dotyczące leków przeciwko warrozie, które chcielibyście zamówić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2017.

Zgodnie z uchwałą Zarządu pszczelarze mogą dokonywać zakupu leków w ilości o 20% większej niż wynika to z podanego na dzień 30 września 2016 roku stanu rodzin pszczelich.

Ceny leków w 2017 roku:

-Apiwarol (opakowanie na 5 rodzin)-49,00 zł

-Biowar 500 (opakowanie na 5 rodzin)-62,00zł

-Bayvarol (opakowanie na 1 rodzinę)-16,00zł

-Apiguard (opakowanie na 1rodzinę)-21,00zł

Refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków

Komentarze (20)

ZWROT REFUNDACJI ZA LEKI 2016

2017-03-02 21:15:16

Uprzejmie proszę pszczelarzy, którzy nie odebrali jeszcze refundacji za leki o bezzwłoczne stawienie się na najbliższym spotkaniu tj.09.03.17 godz.18.30 celem rozliczenia.

Komentarze (0)

WYCIECZKA NA UKRAINĘ

2017-03-02 21:07:58

Drodzy Koledzy !

Koło pszczelarzy w Brzesku organizuje w dniach 22-26.06.2017  wycieczkę na Ukrainę. 

Celem wyjazdu jest:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - zwiedzanie licznych zabytków

- zakup sprzętu, leków, suplementów dla pszczół(podobno 50%taniej)

oraz jak to bywa na takich wycieczkach szeroko rozumiana integracja :)

Cena wyjazdu 600 zł

Zgłoszenia do dnia 31.03.2017

Informacje szczegółowe w Biurze Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie lub bezpośrednio u Prezesa Koła w Brzesku

Komentarze (5)

OPŁATY NA ROK 2017

2017-03-02 20:33:54

-Składka członkowska -35 zł

-Ulowe 2 zł za rodzine

-OC: 6 zł

Komentarze (13)

Spotkanie po przerwie wakacyjnej

2016-09-02 17:32:50

Pierwsze spotkanie członków naszego koła odbędzie się w czwartek 8 września 2016 roku o godzinie 19.00. Zapraszamy!!!

Komentarze (0)

Odbiór refundowanych leków

2016-07-12 16:09:25

Zapraszamy wszystkich pszczelarzy, którzy starali się o refundację Apiwarolu, Bayvarolu, Biowaru
do Przychodni Weterynaryjnej IZAVET w celu odebrania leków przeciwko warrozie.

Komentarze (12)

Spotkanie wigilijne

2015-12-18 19:47:33

19 grudnia 2015 roku o godzinie 19.00 w restauracji "Mała Czarna Bistro" na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia odbędzie się spotkanie opłatkowe naszego Koła, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków.

Komentarze (135)

Harmonogram spotkań na rok 2016

2015-12-18 19:28:56

14 styczeń 2016

Wykład poprowadzi kol. Zbigniew Szetela. Tytuł wykładu "Prace pasieczne":
- Ocena siły rodziny
- Ograniczenie wielkości gniazda 
- Wiosenny oblot oczyszczający
- Główny przegląd wiosenny
- Poszerzanie gniazd


11 luty 2016

Wykład poprowadzi kol. Maciej Pawulski. Tytuł wykładu "Higiena w pasiece i wybrane choroby pszczół":
- Lokalizacja i higiena pasieczyska
- Higiena uli i sprzętu pasiecznego
- Higiena plastrów
- Higiena magazynów i pracowni pszczelarskich
- Nozemoza 
- Zaziębienie czerwiu
- Czerniawka spadziowa


10 marzec 2016

Wykład poprowadzi kol. Dorota Swigost. Tytuł wykładu "Pastwisko pszczele":
- Określenie wydajności miodowej
- Ocena pastwiska pszczelego
- Obserwacje fenologiczne
- Rośliny miododajne dzikorosnące  (lasy i zarośla, łąki i pastwiska, sady, ogrody warzywne i kwiatowe)

Wykład poprowadzi kol. Maciej Pawulski. Tytuł wykładu "Wybrane choroby pszczół"


14 kwiecień 2016

Wykład poprowadzi kol. Andrzej Liwoch. Tytuł wykładu "Wpływ rójki na produkcję rodzin":
- Przyczyny powstawania nastroju rojowego
- Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece
- Wykorzystanie rojów i pszczół rojowych

Wykład poprowadzi kol. Maciej Pawulski. Tytuł wykładu "Wybrane choroby pszczół"


12 maj 2016

Wykład poprowadzi kol. Paweł Waśko. Tytuł wykładu "Metody poddawania matek":
- Czynniki warunkujące przyjęcie matek
- Metody poddawania matek

Wykład poprowadzi kol. Zbigniew Michałowski. Tytuł wykładu "Rozmnażanie rodzin pszczelich":
- Przygotowanie odkładu
- Osierocenie rodziny

Wykład poprowadzi kol. Maciej Pawulski. Tytuł wykładu "Wybrane choroby pszczół"


9 czerwiec 2016

Wykład poprowadzi kol. Zbigniew Szetela. Tytuł wykładu "Zimowanie rodzin":
- Karmienie i przygotowanie rodzin do zimowli

Wykład poprowadzi kol. Maciej Pawulski. Tytuł wykładu "Wybrane choroby pszczół"


Lipiec-Sierpień - Przerwa wakacyjna


Pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej odbędzie się 8 września 2016.

Komentarze (183)